کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

شاید؟!

همه جا تیره است وتار

گوشها کر و همه بگوش

من ودل هر دو

تنها شده ایم وخموش

 

غمی گران

سنگین ترین است

از اوست؟!

شکابت به که گویم

غیر دوست!!!

 

شاید رحمی،رحمتی

شاید؟!


گردابی نام آشنا

 دلم را

 تپیدن عادتی دیرینه است

وچشمهایم !

دیدن ، آزار هر روزش

قدمهایم !

خسته وفرسوده

زمان را میپیماید

زمانی قریب ونایاب

دستهایم !

درحسرت یافتنیها

بی هدف سرگردان است

روزنه ای را میپوید

راهی ناگریز از حوادث

محصور !

در گردابی نام آشنا!!!


 

طاقتم طاق شده است اندیشه ام را به سخره گرفته اند.درقلب کویر سوزان جهل ،نام و نان و آب و آبروی را چوپان دروغگوی قصه های دیرین معنا می بخشد وقلم شکسته گانی بی رنگ نشسته بردستار خان گسترده رنگ وغرور ،نا زیبا ترین ترانه علم ودانش را می سرایند ونعره چنگ ودندانشان، منطق تعصب وتحجر را نمایان گر است.فرهیختگان ،سر برهنه و ژنده پوش،غمگین تر ازپیش چشم به سنگلاخی سراب گون دوخته اند و"عکس رخ یار"بر سر هرکوی وبرزن فریادتنهایی سر میدهد.

دلم تنگ دید نته

داد میزنه توسینه

همش بهونه میگیره

میخواد تو رو ببینه


آنانکه بوق و کرنایشان مرا بی نصیب از...میسازد,آیا...؟

زخمهایم را مینگرند ،نگاهم را به تمسخر میگیرند،خنده هایشان روحم را میازارد وحرفهایشان قلبم را،آنانکه که بوق وکرنایشان مرا بی نصیب از آواز خوش شادی میسازد،آیا....؟


بامیان-زرگران(عکس:محمد روحانی)


لاله ای خواهم کاشت!!!

آنگاه که لاله ها رنگ ببازند

و عطر شان خالی ازاحساس شود

سکوتم را خواهم شکست!؟

وسینه ام خالی از رازها خواهد شد

شب را فرو خواهم ریخت

و فریاد خواهم کرد!!!

تا رنجش چشمان بی خوابم را

باساکنان خواب آلودۀ شهرم

تقسیم کنم !!؟

چون تکه ایی نان گندیده  

برگرد دستارخانی ناموزون وبد بو

قیام نافرجام اورا

فرجام خواهم داد!!!

استوپه های عشق را خواهم ساخت

وبر ویرانه های دروغ وفریب

لاله ای خواهم کاشت

با رنگی اصیل وبویی دل انگیز!!!

آنگاه لبریز میشوم ،لبریز لبریز!

ونفسی عمیق خواهم کشید

آرام ! مطمئن واستوار!!!

(سیمای هزاره)


درسی از یک دوست

پرسیدم :چطور بهتر زندگی کنم؟

باکمی مکث جواب داد:

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر

با اعتماد زمان حالت را بگذران

وبدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای بیانداز

شکهایت را باور نکن

وهیچگاه به باورهایت شک نکن


نمایی از بهار بامیان_یکه ولنگ_چهل برج

عکاس:رضا محمدی

    عکاس :رضا محمدی


عرقهای سادگی

سایه ای نامیمون

مرموز وزشت

خانه ام را می پوید

دلهره بودن

نشتر جانم شده

استخوانم می لرزاند

وترس از افتادن

خیالم را با او عجین می سازد

        ***

گادی فرسودۀ

پیرمرد ریسمان بدوش

لنگ لنگان

سرک مفلوک را می نوردد ؟!!

وهراز گاهی !

سنگهایی تیز ولجوج

افراشته وعمیق

راه را بر او می بندند

تقلایی دوچندان

وعاقبت ! سرآستینی !

چرکین از عرقهای سادگی

فرجامی از تحقیر وتحمیق

برخاسته ازناوک بدسگالان

           ***

ژنده پوشی برهنه پا

یادوارۀ طاعونی سرد وبیگانه

ژولیده وعبوس

بازخمه ای در دل،غرید:

تاوان نداری ؟! دالر بخر!!!

باید تاوان داد!!!

      ***

کودکی زیبا ومعصوم

چشم برخانه ای سپید

دیش کلانش را می ستود

هدیه الهۀ صلح را:

دیل کویا کویا...دیل کویا کویا....

دیوانۀ ژنده پوش

خندید ورقصید:

باید تاوان داد !!! تا دالر خرید !!!

                          (سیمای هزاره)


سنگ صبورم! کاش بودی ومی دیدی!؟؟

روز گار غم ،روزگار پر ازاندوه وماتم،روزگار رنجهای پر بهاء، روزگار اسطوره های بی محتوا،روزگار رنجش آلاله های ماسواء،روزگار رویش رنگدانه های....

خسته ام ! خسته تراز دیروزو پریشان تر ...،بیزار از رنگهای زرد وچرکین فام ،چون رگه هایی ترسناک وسرطانی برخاسته از ضمیر خام وفرسودۀ سیاست پیشه گانی خود بیگانه...،سالهای انتظار در کنج تنهایی بی قرارم ساخته ،وسودای خروش وسوسه انگیز ترین ترانۀ لحظه هایم . 

وعاقبت ! نوشتن درد نامه هایم ،گریز راهی،برای گریز از جنون...

بهار میرسد ! ولی ایکاش ...سنگ صبورم ! کاش بودی ومیدیدی،مرگ بهار را ،وشکوفه هایی که بوی تومیدهند...همه را پرپر وبیرنگ!!!!! کاش میبودی ومیدیدی هجوم ظلمت را ،هجوم سارقان را،سارقان دسترنجها،بانیان رنجهارا،...کاش میدیدی ! فرومایه گانی رنگ آشنارا....غافل از خود،مست ومغروربا کلاهی برسر،فراخ وزننده!!!!!

دلم را ! شوق غریبی لبریز کرده از عطر ی آشنا...ومن روز وصالش را چشم انتظارم،تا دردهایم را با او زمزمه کنم،واو از عشق بگوید!!! چشم بر چشم مهربانش،موسیقی دلنواز نگاهش را به گوش جان پذیرا شوم ،سر بر زانویش گذارم و بیکسی ام را فریاد کنم.وبگویم : پدر فرزندانت را احاطه کرده اند وسرزمینت را رنجی مرموز قراگرفته است،خودفروختگانی ملون از رنگهای بی فروغ سودای نابودیش را دارند و دستی مهربان که فرزندانت را یاری رساند کیمیا گشته است ،پدر فرزندانت را دریاب ! 

_____________________________________________________________  

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

                                             گاهی تمام حادثه از دست می رود

گاهی همان کسی که دم از عقل میزند

                                           در راه هوشیاری خود مست می رود 

گاهی غریبه ای که به سختی به دل نشست  

                                        وقتی که قلب خون شده بشکست میرود 

اول اگرچه با سخن از عشق آمده 

                                        آخر خلاف آنچه که گفته است می رود 

گاه کسی نشسته که غوغا به پا کند                          

                                             وقتی غبار معرکه بنشست می رود

اینجا یکی برای خودش حکم می دهد                        

                                          آن دیگری همیشه به پیوست می رود

وای از غرور تازه به دوران رسیده ای

                                             وقتی میان طایفه ای پست می رود                     

هرچند مضحک است و پر از خنده های تلخ

                                           بر ما هرآنچه لایقمان هست می رود 

این لحظه ها که قیمت قد کمان ماست                       

                                     تیریست بی نشانه که از شصت می رود

بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند                    

                                            اما مسیر جاده به بن بست می رود

                                                    ( افشین یداللهی )

 


تاکتیک جدید جناب کرزی

امروزه با مطرح شدن موضوع «جهانی‌سازی» به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ در ابعاد وسیع‌تر و به اشکال جدیدتر درصدد سلطه بر جهان هستند. در چنین فضایی، چالش‌های زیادی فراروی کشورهای جهان سوم و ازجمله کشورهای اسلامی وجود دارد.جهانی‌سازی فرهنگی در نهایت به تسلط فرهنگ مادی و معنوی غرب بر تمام کشورها می‌انجامد.در این راستا، برخی از منتقدین دیدگاه جهانی‌شدن، این روند را شکلی نوین از امپریالیسم فرهنگی می‌دانند.غرب با تکیه بر قدرت خود می‌کوشد تا استعمار فرهنگی را که دربرگیرنده فرهنگ و ارزش‌های غربی است بر دیگر بخش‌های جهان تحمیل کند.وبه این ترتیب به مهمترین هدف خود ،تثبیت خاورمیانه پایدار خواهد رسید.در کشور ما افغانستان نیز چنین تاکتیک ظاهرا موفق به اجراء گذاشته شده وکلید واژه های تحمیلی دموکراسی ،حقوق بشر،جامعه مدنی....پررنگتر از دیروز وبه رنگی غیر واقعی ومطابق با میل آنان به چشم میخورد.خصوصا تاکتیک جدید جناب کرزی.....احسنت....مرحبا.......


من از تباراویم،زادۀکوه بابا

من ازتبار اویم ،زادۀ کوه بابا

وشهرم را سکوتی مرموز فراگرفته

من از شهرسکوتم

دیارسنگواره های سخت وآوار

با دیواره ای کوتاه

درختچه هایی شرمگین

ودشتهایی پر از پرچین

شکسته وفرو ریخته

بهایمَ تکه ایست نان

وهیمه ای خودسوز

برّان تر از

دشنۀ فرسودۀ کودکان همسایه ؟؟!

من از شهر سکوتم

برزخ ثانیه ها وفاصله ها

افراشته برخارهایی ضخیم

دهقانی سنگ برشکم بسته ام

باپوستینی وارونه بردوش

وحفاظی از خار

بردیوارۀ شهرم خواهم ساخت

مبادا !

کودکانی بازیگوش

در بازی کودکانه شان

درختچه هایم را بیازارند

وشاید !؟ پوستینم را بربایند !!

آری ! من از شهر سکوتم

شهر ناله های در خود ریخته

شهر سنگواره های ممسوخ ؟؟؟؟!

                         (سیمای هزاره)1388 ، بامیان


مظاهره امروز مردم بامیان

با توجه به اینکه آموزه های ادیان،افکار فلاسفه ،اندیشمندان ومتفکران علوم انسانی ،اسلامی واجتماعی مبنی بر حقوق بشری انسانها از دیرباز تاکنون مورد بحث بوده ،مواردی را تمام آنان پذیرفته ومتفق النظر رأی به رعایت آن دادندکه متأسفانه ازجانب دولتها ،جریان های سیاسی ومکاتب گوناگون متأثرازعقاید وایدئولوژیهای متفاوت استقبال نشده وبه دیده تردید به آن نگریستند.ضرورت اجراء ورعایت حقوق بشردرافغانستان نیزپس ازیازده سپتامبر ودر کنفرانس بن ،بنا به مقتضیات سیاستی بیگانه ،احساس وناچاراٌ، دموکراسی مصلحتی درافغانستان تطبیق شد.دولت کنونی افغانستان یا به عبارت دیگر،مولود خلف کنفرانس بن،باچنین پایه واساسی،تا بحال ،موافق با آمال پایه گذاران بوده وازدیدگاه مردم محروم وستم کشیده افغانستان ،دولتی است شکست خورده ومشبعّ ازاقسام تبعیض ونقض حقوق مسلّمه بشری.با این وجود،این مردم مظلوم هنوز به امید روزنۀامید وندایی مدافع،چشم به آینده ای دوخته اندکه درآن مصلحت به واقعیت تبدیل شده وچهرۀ واقعی دموکراسی را به نظاره بنشینند.اگراراده ای مصمّم،برخلاف ادعای کنونی دولتمردان جهت تطبیق آن شکل گیرد، قدرمتیقّن بردولت ونهادهای مسئول در برابرجامعه،تعهدّاتی ایجاب والزام میگردد که جامه عمل پوشاندن به این تعهدات خواست مردم ماست.متأسفانه دولت افغانستان دراجرای تعهدات ایجابی خود در عرصۀ رعایت متوازن حقوق بشری کامیاب نبوده است،خصوصاٌ در ارائه خدمات اجتماعی.ولایت فراموش شده وامن بامیان یکی از ولایاتی است که طی چهارسال گذشته ازکوچکترین وجزئی ترین این خدمات برخوردارنبوده ومردم زحمت کش وصبورآن همچنان در انتظاربسرمیبرند.از مشکلات عمده آنان نبود آب صحی وبرق میباشد که نقشی اساسی در ترقی ،پیشرفت ومصونیّت جامعۀ انسانی دارد.سالهای انتظار برغم وعده های دولتمردان،کاسه صبرمردم محروم بامیان را لبریز وآنان را وادار به مظاهره ای مسالمت آمیزنمود.با شعارهایی چون : «ما برق میخواهیم»«تابکی درتاریکی؟»«ماحق میخواهیم»«ما به سیاست کار نداریم»«آب وبرق حقّ مسلّم ماست». در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر،دفتریوناماودفتر شورای ولایتی اجتماع نموده وطی قطعنامه ای مبنی بردلایل خواسته های منطقی وانسانی خویش،محرومیتشان را قرار ذیل فریاد نمودند : 

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه راهپیمایی شهروندان بامیان در اعتراض به محروم بودن از نعمت برق     مورخه 2/10/1388

ماده ششم از فصل اول قانون اساسی افغانستان تصریح مینمایدکه:(دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی ،براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی ،حمایت از حقوق بشر،تحقق دموکراسی،تأمین وحدت ملی ،برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشور می باشد).دسترسی به انرژی وآب یکی از حقوق اساسی مردم افغانستان بوده که متأسفانه تا بحال در راستای احقاق آن ،دولت ووزارت مربوطه احساس مسؤلیت ننموده ،علی الرغم موجودیت بودجه ای هنگفت ،هیچ اقدامی را در ساحه ولایت بامیان روی دست نگرفته است .بطور مثال ولایت بامیان با نفوس بیش از ششصد هزار نفر ،حتی یک کیلووات برق از مجرای وزارت انرژی وآب دریافت نمیکند.از طرفی ،برق به عنوان عامل مهم زمینه ساز انکشاف در یک منطقه به حساب آمده ونبودبرق ،مانند سدی بزرگ در مقابل انکشاف ولایت بامیان ،عمل نموده است.باوجود منابع سرشار آبهای روان وامکان اعمار بند برق ،هنوز شهروندان بامیان از نعمت برق محروم بوده ودر تاریکی به سر می برند.نبود انرژی برق یکی از عوامل بوجود آمدن فقر ،بیکاری ومانع مهمی بر سر راه رشد سکتور خصوصی می باشد ونیاز استفاده از سوخت طبیعی حاصل از جنگلات وبوته ها را افزایش داده زمینه ساز تخریب روز افزون محیط زیست میگردد وروند گرمایش کره زمین را نیز تسریع میکند.بنابراین ما شهروندان بامیان ،باتوجه به مفاد ماده ششم قانون اساسی کشور ،از حکومت مرکزی تقاضا مندیم که در رابطه توجه جدی نموده ودر راستای رفع مشکلاتمان از ناحیه برق ،اقدام عملی نمایند.

1.       رعایت عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن از جانب دولت مرکزی ووزارتهای مربوطه مخصوصاٌ وزارت انرژی وآب.

2.       اعمار بند برق اساسی ومنابع تولید دائمی انرژی در ولایت بامیان ،قسمیکه نیازمندی تمام شهروندان این ولایت را مرفوع گرداند.

3.       آغاز به کار بندگزک یکاولنگ که مراحل مقدماتی آن تکمیل گردیده واز سوی رئیس جمهورنیز تأکید شده است ،امّا هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

4.       لغوسیستم اداره مدیریت برق بامیان از طریق ریاست برق ولایت پروان وایجاد ریاست مستقل برق بامیان .

در صورت عدم پاسخگویی دولت مرکزی ووزارت مربوطه به خواسته های ما،این داد خواهی ،الی تحقق کامل خواستهایمان ،ادامه خواهد یافت.

در اخیر از دفتر ولایت بامیان،شورای ولایتی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،دفتریوناما وشبکه جامعه مدنی وحقوق بشرمی خواهیم که در این دادخواهی ما را همراهی نموده وصدای ما را به دولت مرکزی و وزارت مربوطه برساند.

                                           

                                         شهروندان ونمایندگان نهادهای جامعه مدنی بامیان

 


وفات آیة الله منتظری(ره) تسلیت باد

دلم گرفت ازشنیدنش،لعنت برتو روزگار با این همه نامردمی مردمانت.

قدومی استوار،پیچ وخمی گنگ ومبهم،زخمه های رنگ رنگ وعاقبت....

وفات آن عالم بزرگوار که آشنایی اندک با مرام ،اهداف وگنجینه درونش داشتم،غمگینم ساخت و وادار به تفکرم کرد....عالمی یگانه که .....نبودش خلأی بزرگ است وبسا فرزند که از پدر زاده شود،وآنگه......

 


تفألی در جواب به گزارش مبغضانه BBC وکابینۀ کرزی

با رؤیت گزارش نژاد پرستانه وسرشار از تعصب شبکه جهانی BBC در مورد کابینه انتخابی کرزی ،وتکرارمکرردو اعجوبۀ نوظهورامروزی افغانستان (هزاره وازبک) ، قلبم درد گرفت از این همه لطف ناخواسته .این درصورتی است که اعجوبه های مذکوراز حقوق اولیه خویش کاملا مستفیذ نبوده ودیر زمانی از تنفس آزادانۀ شان نمی گذرد.در این گزارش ،سهم دیگر اقوام چرا محسوس نیست وچرا از دیگر عجایب نامی برده نمیشود ؟؟! از شبکه جهانی BBC با پیشینۀ چندین و چندین ساله وکوله باری از تجربیات گوناگون چنین اشتباه فاحشی جای سؤال است . من نیزچون دیگرجوانان این مرز وبوم وآزادیخواهانی که تعصب کورکورانه،نژادپرستی وبروزعقده های فاشیستی را سدی فراروی تحکیم وحدت ملی وچون زخمه ای سرطانی بر پیکره جامعه میداننداز این گونه اظهارات نشآت گرفته از سیاستی ناپسند وزشت رنجیده ایم واز شبکه BBC با دنیایی از بینندگان رنگارنگش خواستار تجدید نظر درگزارشاتش بوده واین گونه گزارشات را پسندیده آنجناب نمیدانیم،اخصاٌ نگاه عاقل اندرسفیه دیگران را به مقام شامخ ایشان......

پ.ن.ن : مرحله دوم پروژه فایبرنوری در مناطقی غیراز منطقه سیراین دواعجوبه تطبیق می شود.تعجب

-----------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : با دلی رنجیده ،تفآلی بردیوان جناب حافظ زده ،ایشان نیز دریغ نورزیده،سنگ تمام گذاشتند وپوشیده ها را آشکار... وچه دلنشین وزیبا !!!

کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت

من وشراب فرح بخش ویارحورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابراست وبزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می گوید

نه عاقل است که نسیه خرید ونقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

برآن سراست که ازخاک ما بسازد خشت

وفا مجوی زدشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی ازچراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیربرسرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گرچه غرق گناه است میرودبه بهشت

--------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : کلپی که بتوان درآن حداقل نگاهی سرسری به ایمیل آدرست کنی کیمیا گشته است وقدمی آنطرفتربه کوتاهی نظر کوته بینان،از مزایای فایبر نوری استفاده میکنند.وجود کافی نت در بامیان را همین BBC نابغه گزارش گرفت.انگار لیاقت جوانان بامیانی از نگاه BBCمحترم همین سرک کاهگلی است وبس...وبالاتر از این برای آنجناب جزء عجایب است....واقعاٌ که ...!!!!!  


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک