کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

تاکتیک جدید جناب کرزی

امروزه با مطرح شدن موضوع «جهانی‌سازی» به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ در ابعاد وسیع‌تر و به اشکال جدیدتر درصدد سلطه بر جهان هستند. در چنین فضایی، چالش‌های زیادی فراروی کشورهای جهان سوم و ازجمله کشورهای اسلامی وجود دارد.جهانی‌سازی فرهنگی در نهایت به تسلط فرهنگ مادی و معنوی غرب بر تمام کشورها می‌انجامد.در این راستا، برخی از منتقدین دیدگاه جهانی‌شدن، این روند را شکلی نوین از امپریالیسم فرهنگی می‌دانند.غرب با تکیه بر قدرت خود می‌کوشد تا استعمار فرهنگی را که دربرگیرنده فرهنگ و ارزش‌های غربی است بر دیگر بخش‌های جهان تحمیل کند.وبه این ترتیب به مهمترین هدف خود ،تثبیت خاورمیانه پایدار خواهد رسید.در کشور ما افغانستان نیز چنین تاکتیک ظاهرا موفق به اجراء گذاشته شده وکلید واژه های تحمیلی دموکراسی ،حقوق بشر،جامعه مدنی....پررنگتر از دیروز وبه رنگی غیر واقعی ومطابق با میل آنان به چشم میخورد.خصوصا تاکتیک جدید جناب کرزی.....احسنت....مرحبا.......


من از تباراویم،زادۀکوه بابا

من ازتبار اویم ،زادۀ کوه بابا

وشهرم را سکوتی مرموز فراگرفته

من از شهرسکوتم

دیارسنگواره های سخت وآوار

با دیواره ای کوتاه

درختچه هایی شرمگین

ودشتهایی پر از پرچین

شکسته وفرو ریخته

بهایمَ تکه ایست نان

وهیمه ای خودسوز

برّان تر از

دشنۀ فرسودۀ کودکان همسایه ؟؟!

من از شهر سکوتم

برزخ ثانیه ها وفاصله ها

افراشته برخارهایی ضخیم

دهقانی سنگ برشکم بسته ام

باپوستینی وارونه بردوش

وحفاظی از خار

بردیوارۀ شهرم خواهم ساخت

مبادا !

کودکانی بازیگوش

در بازی کودکانه شان

درختچه هایم را بیازارند

وشاید !؟ پوستینم را بربایند !!

آری ! من از شهر سکوتم

شهر ناله های در خود ریخته

شهر سنگواره های ممسوخ ؟؟؟؟!

                         (سیمای هزاره)1388 ، بامیان


مظاهره امروز مردم بامیان

با توجه به اینکه آموزه های ادیان،افکار فلاسفه ،اندیشمندان ومتفکران علوم انسانی ،اسلامی واجتماعی مبنی بر حقوق بشری انسانها از دیرباز تاکنون مورد بحث بوده ،مواردی را تمام آنان پذیرفته ومتفق النظر رأی به رعایت آن دادندکه متأسفانه ازجانب دولتها ،جریان های سیاسی ومکاتب گوناگون متأثرازعقاید وایدئولوژیهای متفاوت استقبال نشده وبه دیده تردید به آن نگریستند.ضرورت اجراء ورعایت حقوق بشردرافغانستان نیزپس ازیازده سپتامبر ودر کنفرانس بن ،بنا به مقتضیات سیاستی بیگانه ،احساس وناچاراٌ، دموکراسی مصلحتی درافغانستان تطبیق شد.دولت کنونی افغانستان یا به عبارت دیگر،مولود خلف کنفرانس بن،باچنین پایه واساسی،تا بحال ،موافق با آمال پایه گذاران بوده وازدیدگاه مردم محروم وستم کشیده افغانستان ،دولتی است شکست خورده ومشبعّ ازاقسام تبعیض ونقض حقوق مسلّمه بشری.با این وجود،این مردم مظلوم هنوز به امید روزنۀامید وندایی مدافع،چشم به آینده ای دوخته اندکه درآن مصلحت به واقعیت تبدیل شده وچهرۀ واقعی دموکراسی را به نظاره بنشینند.اگراراده ای مصمّم،برخلاف ادعای کنونی دولتمردان جهت تطبیق آن شکل گیرد، قدرمتیقّن بردولت ونهادهای مسئول در برابرجامعه،تعهدّاتی ایجاب والزام میگردد که جامه عمل پوشاندن به این تعهدات خواست مردم ماست.متأسفانه دولت افغانستان دراجرای تعهدات ایجابی خود در عرصۀ رعایت متوازن حقوق بشری کامیاب نبوده است،خصوصاٌ در ارائه خدمات اجتماعی.ولایت فراموش شده وامن بامیان یکی از ولایاتی است که طی چهارسال گذشته ازکوچکترین وجزئی ترین این خدمات برخوردارنبوده ومردم زحمت کش وصبورآن همچنان در انتظاربسرمیبرند.از مشکلات عمده آنان نبود آب صحی وبرق میباشد که نقشی اساسی در ترقی ،پیشرفت ومصونیّت جامعۀ انسانی دارد.سالهای انتظار برغم وعده های دولتمردان،کاسه صبرمردم محروم بامیان را لبریز وآنان را وادار به مظاهره ای مسالمت آمیزنمود.با شعارهایی چون : «ما برق میخواهیم»«تابکی درتاریکی؟»«ماحق میخواهیم»«ما به سیاست کار نداریم»«آب وبرق حقّ مسلّم ماست». در مقابل دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر،دفتریوناماودفتر شورای ولایتی اجتماع نموده وطی قطعنامه ای مبنی بردلایل خواسته های منطقی وانسانی خویش،محرومیتشان را قرار ذیل فریاد نمودند : 

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه راهپیمایی شهروندان بامیان در اعتراض به محروم بودن از نعمت برق     مورخه 2/10/1388

ماده ششم از فصل اول قانون اساسی افغانستان تصریح مینمایدکه:(دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه ومترقی ،براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی ،حمایت از حقوق بشر،تحقق دموکراسی،تأمین وحدت ملی ،برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشور می باشد).دسترسی به انرژی وآب یکی از حقوق اساسی مردم افغانستان بوده که متأسفانه تا بحال در راستای احقاق آن ،دولت ووزارت مربوطه احساس مسؤلیت ننموده ،علی الرغم موجودیت بودجه ای هنگفت ،هیچ اقدامی را در ساحه ولایت بامیان روی دست نگرفته است .بطور مثال ولایت بامیان با نفوس بیش از ششصد هزار نفر ،حتی یک کیلووات برق از مجرای وزارت انرژی وآب دریافت نمیکند.از طرفی ،برق به عنوان عامل مهم زمینه ساز انکشاف در یک منطقه به حساب آمده ونبودبرق ،مانند سدی بزرگ در مقابل انکشاف ولایت بامیان ،عمل نموده است.باوجود منابع سرشار آبهای روان وامکان اعمار بند برق ،هنوز شهروندان بامیان از نعمت برق محروم بوده ودر تاریکی به سر می برند.نبود انرژی برق یکی از عوامل بوجود آمدن فقر ،بیکاری ومانع مهمی بر سر راه رشد سکتور خصوصی می باشد ونیاز استفاده از سوخت طبیعی حاصل از جنگلات وبوته ها را افزایش داده زمینه ساز تخریب روز افزون محیط زیست میگردد وروند گرمایش کره زمین را نیز تسریع میکند.بنابراین ما شهروندان بامیان ،باتوجه به مفاد ماده ششم قانون اساسی کشور ،از حکومت مرکزی تقاضا مندیم که در رابطه توجه جدی نموده ودر راستای رفع مشکلاتمان از ناحیه برق ،اقدام عملی نمایند.

1.       رعایت عدالت اجتماعی وانکشاف متوازن از جانب دولت مرکزی ووزارتهای مربوطه مخصوصاٌ وزارت انرژی وآب.

2.       اعمار بند برق اساسی ومنابع تولید دائمی انرژی در ولایت بامیان ،قسمیکه نیازمندی تمام شهروندان این ولایت را مرفوع گرداند.

3.       آغاز به کار بندگزک یکاولنگ که مراحل مقدماتی آن تکمیل گردیده واز سوی رئیس جمهورنیز تأکید شده است ،امّا هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

4.       لغوسیستم اداره مدیریت برق بامیان از طریق ریاست برق ولایت پروان وایجاد ریاست مستقل برق بامیان .

در صورت عدم پاسخگویی دولت مرکزی ووزارت مربوطه به خواسته های ما،این داد خواهی ،الی تحقق کامل خواستهایمان ،ادامه خواهد یافت.

در اخیر از دفتر ولایت بامیان،شورای ولایتی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر ،دفتریوناما وشبکه جامعه مدنی وحقوق بشرمی خواهیم که در این دادخواهی ما را همراهی نموده وصدای ما را به دولت مرکزی و وزارت مربوطه برساند.

                                           

                                         شهروندان ونمایندگان نهادهای جامعه مدنی بامیان

 


وفات آیة الله منتظری(ره) تسلیت باد

دلم گرفت ازشنیدنش،لعنت برتو روزگار با این همه نامردمی مردمانت.

قدومی استوار،پیچ وخمی گنگ ومبهم،زخمه های رنگ رنگ وعاقبت....

وفات آن عالم بزرگوار که آشنایی اندک با مرام ،اهداف وگنجینه درونش داشتم،غمگینم ساخت و وادار به تفکرم کرد....عالمی یگانه که .....نبودش خلأی بزرگ است وبسا فرزند که از پدر زاده شود،وآنگه......

 


تفألی در جواب به گزارش مبغضانه BBC وکابینۀ کرزی

با رؤیت گزارش نژاد پرستانه وسرشار از تعصب شبکه جهانی BBC در مورد کابینه انتخابی کرزی ،وتکرارمکرردو اعجوبۀ نوظهورامروزی افغانستان (هزاره وازبک) ، قلبم درد گرفت از این همه لطف ناخواسته .این درصورتی است که اعجوبه های مذکوراز حقوق اولیه خویش کاملا مستفیذ نبوده ودیر زمانی از تنفس آزادانۀ شان نمی گذرد.در این گزارش ،سهم دیگر اقوام چرا محسوس نیست وچرا از دیگر عجایب نامی برده نمیشود ؟؟! از شبکه جهانی BBC با پیشینۀ چندین و چندین ساله وکوله باری از تجربیات گوناگون چنین اشتباه فاحشی جای سؤال است . من نیزچون دیگرجوانان این مرز وبوم وآزادیخواهانی که تعصب کورکورانه،نژادپرستی وبروزعقده های فاشیستی را سدی فراروی تحکیم وحدت ملی وچون زخمه ای سرطانی بر پیکره جامعه میداننداز این گونه اظهارات نشآت گرفته از سیاستی ناپسند وزشت رنجیده ایم واز شبکه BBC با دنیایی از بینندگان رنگارنگش خواستار تجدید نظر درگزارشاتش بوده واین گونه گزارشات را پسندیده آنجناب نمیدانیم،اخصاٌ نگاه عاقل اندرسفیه دیگران را به مقام شامخ ایشان......

پ.ن.ن : مرحله دوم پروژه فایبرنوری در مناطقی غیراز منطقه سیراین دواعجوبه تطبیق می شود.تعجب

-----------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : با دلی رنجیده ،تفآلی بردیوان جناب حافظ زده ،ایشان نیز دریغ نورزیده،سنگ تمام گذاشتند وپوشیده ها را آشکار... وچه دلنشین وزیبا !!!

کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت

من وشراب فرح بخش ویارحورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابراست وبزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می گوید

نه عاقل است که نسیه خرید ونقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

برآن سراست که ازخاک ما بسازد خشت

وفا مجوی زدشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی ازچراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیربرسرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گرچه غرق گناه است میرودبه بهشت

--------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : کلپی که بتوان درآن حداقل نگاهی سرسری به ایمیل آدرست کنی کیمیا گشته است وقدمی آنطرفتربه کوتاهی نظر کوته بینان،از مزایای فایبر نوری استفاده میکنند.وجود کافی نت در بامیان را همین BBC نابغه گزارش گرفت.انگار لیاقت جوانان بامیانی از نگاه BBCمحترم همین سرک کاهگلی است وبس...وبالاتر از این برای آنجناب جزء عجایب است....واقعاٌ که ...!!!!!  


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک