کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

یلدای مرا آخر پایانی است!!!

یلدای من شروع تازه ای را آغاز وبه تکاپوی اعماق ،ریشه در وجود خسته ام دوانده است.احساسم رنجیده از تکرار ثانیه ها ،پژمرده وزرد ،بدعتی تازه را چشم انتظار است .بدعتی برخاسته از ضمیرنازیبای ظلمت وجهل،مجرور از دیده هایی تنگ وباریک . قلبهایی یخ اندود وملون از قنادیلی زهر گون چنان کابوسی دهشتناک آزرده ام میسازد.چشمهایم مردد ومأیوس از سرابی ناموزون در جستجوی مدینه ای فاضله ، آنسوتر را میپوید.بغضی شکسته ،چون تیغه ای سرد،گلوی نحیفم را میترساندوحنجره ام را یارای خروش نیست. پیراهنی مزین از وصله هایی چرکین وناهمگون برتنم زار میزند،ویاران توان یاری ندارند.طاعون بیگانگی بیداد میکندوحربۀ ناکار آمد طبیبان خاصه،حاصل از تلطف ربة النوع سخاوت ،قلم را خودآزار میپندارندوهوشیاران را گردی غریب نشسته است.هوا نفسگیر شده است ویلدایم در راه. نامرادی دیارم را چهره ای دگرگون بخشیده،آنسان که مراد دیگران است.اصول ،فروع گشته اندوساکنان اصیل فراموشخانه ها،پامال چکمه های زور. با این هم یلدای مرا پایانی است؟!! و من صبورتر از پیش ،فروغ نور را چشم انتظارم و ویران وسرگردان همگام با سنگ صبوروهمرازم ،متیقنم که تاریکترین نقطۀ شب را پایانی است وگاه رسیدنش لحظه ای پیش از سپیدۀ صبح، وطلوع نور امید بر دیار یخزده ام .لحظه ای کوتاهتر ازتصورمن  و او.ومن ثانیه ها رابه خاطرخواهم سپرد!!!


Weblog Themes By Pichak

<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

نويسندگان

درباره وبلاگ


هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر یک را بدلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغی از خاطرات.تبادل لینک

فروش بک لینک