کوچه باغ خاطرات

هیچ خاطره ای بذات خاطره نیست.واقعاتی است که مشاط زمان هر کدام را به دلخواه رنگ وجلایی داده است.یکی لعاب دار ودیگری محو فراموش.زندگی همین است : کوچه باغ خاطرات.

دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
29 پست
مهر 88
13 پست