آنانکه بوق و کرنایشان مرا بی نصیب از...میسازد,آیا...؟

زخمهایم را مینگرند ،نگاهم را به تمسخر میگیرند،خنده هایشان روحم را میازارد وحرفهایشان قلبم را،آنانکه که بوق وکرنایشان مرا بی نصیب از آواز خوش شادی میسازد،آیا....؟

/ 0 نظر / 25 بازدید