ننگها زیرجنون

همه جا رنگ

سینه ها

محوبیداد هزارسنگ

کوهها زرد

دشتها زرد

جویها زرد

سبزه ها

پایمال ظلمتی سرد

جامها لبریز از می درد !؟

----------------

عجب از لاله های سرخ

که دراین دشت خموش

مواج وبی فروغ

مرگ حضور را

نجوا گرند

نجوایی غم انگیز !!!

-----------------

بلبلان ! ای بلبلان !

کور شوید ، دورشوید

تا نبینید

درین مهد جهود    

لاله های رنگ دود

چشمه های

بی صدا ، گل آلود

-----------------

بلبلان! ای بلبلان!

کور شوید ، دور شوید

تا نبینید

سینه های پرزخون

چهره های زردگون

چشمهای

گریه گون گریه گون !!؟

------------------

بلبلان ! ای بلبلان !

کورترشوید ، دورتر شوید

زین هوای رنگ سم

تا نبینید

رنگهایی چند و چون

تا نبینید

در این رنگ سرای

رودهای بی فروغ مرگ گون !!!

تا نبینید

ننگها زیر جنون !!؟

/ 1 نظر / 6 بازدید
مترسک .... نانی آزاد

زندگي آرام است مثل ارامش يك خواب بلند زندگي شيرين است مثل شيريني يك روزقشنگ زندگي رويايي است مثل روياي يكي كودك ناز زندگي زيبا است مثل زيبايي يك غنچه ي باز زندگي تك تك اين ساعت هاست...زندگي چرخش اين عقربه هاست زندگي راز دل مادر من ..زندگي گرمي دست پدر است..زندگي مثل زمان در گذر است..