تفألی در جواب به گزارش مبغضانه BBC وکابینۀ کرزی

با رؤیت گزارش نژاد پرستانه وسرشار از تعصب شبکه جهانی BBC در مورد کابینه انتخابی کرزی ،وتکرارمکرردو اعجوبۀ نوظهورامروزی افغانستان (هزاره وازبک) ، قلبم درد گرفت از این همه لطف ناخواسته .این درصورتی است که اعجوبه های مذکوراز حقوق اولیه خویش کاملا مستفیذ نبوده ودیر زمانی از تنفس آزادانۀ شان نمی گذرد.در این گزارش ،سهم دیگر اقوام چرا محسوس نیست وچرا از دیگر عجایب نامی برده نمیشود ؟؟! از شبکه جهانی BBC با پیشینۀ چندین و چندین ساله وکوله باری از تجربیات گوناگون چنین اشتباه فاحشی جای سؤال است . من نیزچون دیگرجوانان این مرز وبوم وآزادیخواهانی که تعصب کورکورانه،نژادپرستی وبروزعقده های فاشیستی را سدی فراروی تحکیم وحدت ملی وچون زخمه ای سرطانی بر پیکره جامعه میداننداز این گونه اظهارات نشآت گرفته از سیاستی ناپسند وزشت رنجیده ایم واز شبکه BBC با دنیایی از بینندگان رنگارنگش خواستار تجدید نظر درگزارشاتش بوده واین گونه گزارشات را پسندیده آنجناب نمیدانیم،اخصاٌ نگاه عاقل اندرسفیه دیگران را به مقام شامخ ایشان......

پ.ن.ن : مرحله دوم پروژه فایبرنوری در مناطقی غیراز منطقه سیراین دواعجوبه تطبیق می شود.تعجب

-----------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : با دلی رنجیده ،تفآلی بردیوان جناب حافظ زده ،ایشان نیز دریغ نورزیده،سنگ تمام گذاشتند وپوشیده ها را آشکار... وچه دلنشین وزیبا !!!

کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت

من وشراب فرح بخش ویارحورسرشت

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابراست وبزمگه لب کشت

چمن حکایت اردیبهشت می گوید

نه عاقل است که نسیه خرید ونقد بهشت

به می عمارت دل کن که این جهان خراب

برآن سراست که ازخاک ما بسازد خشت

وفا مجوی زدشمن که پرتوی ندهد

چو شمع صومعه افروزی ازچراغ کنشت

مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

که آگه است که تقدیربرسرش چه نوشت

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گرچه غرق گناه است میرودبه بهشت

--------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن.ن : کلپی که بتوان درآن حداقل نگاهی سرسری به ایمیل آدرست کنی کیمیا گشته است وقدمی آنطرفتربه کوتاهی نظر کوته بینان،از مزایای فایبر نوری استفاده میکنند.وجود کافی نت در بامیان را همین BBC نابغه گزارش گرفت.انگار لیاقت جوانان بامیانی از نگاه BBCمحترم همین سرک کاهگلی است وبس...وبالاتر از این برای آنجناب جزء عجایب است....واقعاٌ که ...!!!!!  

/ 0 نظر / 15 بازدید