درسی از یک دوست

پرسیدم :چطور بهتر زندگی کنم؟

باکمی مکث جواب داد:

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر

با اعتماد زمان حالت را بگذران

وبدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار وترس را به گوشه ای بیانداز

شکهایت را باور نکن

وهیچگاه به باورهایت شک نکن

/ 1 نظر / 26 بازدید
بهروز جعفري

دوستان خوب همچون آينه زشت و زيبا را به ما رو مي كنند ليك بدخواهان ز روي كينشان خوب پنهان، بد هويدا مي كنند سلام دوست خوب اميد آنكه شادكام باشي و سربلند "يا مقلب" قلب تو شادان كناد "يا مدبر" كار تو آسان كناد "يا محول" حال تو سامان كناد حضرت حق هرچه خواهي آن كناد بهروزبه با "بهار و يار" شما را چشم در راه است.