ضلالت

از سرکوی تو هر که بملامت برود    نرود کارش وآخر بخجالت برود

کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا    بتجمل بنشیند بجلالت برود

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست    که بجایی نرسد گر بضلالت برود

کام خودآخر عمر از می ومعشوق بگیر    حیف اوقات که یکسر به بطالت برود

بیت آخر را چند بار تکرارکردوسرشو بیشتر توزانوهاش فرو بردغرق در خاطرات گذشته شدسالهای رنج وتنهایی عرق سردی روپیشونیش نشونده بودخاطره های تلخ وشیرین که بهترین سالهای عمرش رو ازش گرفته بود مگه چه کارکرده بود....فقط میخواست نفس بکشه ...اونجوری که باید میکشید...لعنت بتو زندگی…..

/ 0 نظر / 4 بازدید