رنج بی دلاری..

دیشب به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری فکر میکردم...به دلارای بیزبونی که خرج شدوآخرش هم سر ملت کلاه گشادی گذاشتندوظاهرا هر دو کاندید به توافق رسیده ودموکراسی به اجرا گذاشته شد... البته از تعداد دلارای بیزبونی که قربانی این توافقات شده اند تاهنوز آمارمشخصی در دست نیست...چه زیبا !!!...چه دل انگیز !!!...واقعا که...حتما انتظار دارند،مردم باورکنند...هر چند که براشون چندان فرقی نمی کنه.....

 

 باز گویمت واعظ،                                                     

                  پند نگیرد این دل دیوانه                                                       

                                            که او قامت رسای                                                 

                                                              چوکی زیبا دیده است                                                     

سالهاست،کز پی وصال محبوبش                                  

                                        رنج ومحنت هرتملق                 

                                                                  به بها خریده است

                                   

وز پی گمگشته خویش                                                               

                           برسر هر کوی                    

                                            ذلت وخواری                                                                                             

                                                              گدایی ها کشیده است

روزگاری است

                  به یاد آن دلبر طناز

                                  شب وروزش غرق

                                                        چرب خیالیها گردیده است

گر بپرسی به ره مهر

                     زچشمان بی فروغ

                                          گویدت، کز پی فروغش

                                                              تا به ثریا دویده است

سالهاست درطلب

               حسن آن چوکی ماه رو

                                       طعم رسوایی

                                                      لامکانی ها چشیده است!!؟

در عجبم ، حیرانم

                   که چه خواهد

                          این سرگشته مغبون

                                   که چنین زارش ، خوارش

                                                    به کمپاین ها کشیده است !!!

یارب ، تودانی وبس                        

                  زسر این سر الاسرار                                  

                                    که چه بود و چه شد

                                                           به کجا رسیده است !!؟  

زسر لطف ومهر                                                                 

                 ای ملل عاری از غم                                                        

                                دلاری ده،کرمی کن                                                            

                                       کاو را، رنج بی دلاریها رسیده است!!؟ نیشخند        

/ 0 نظر / 15 بازدید