جبر دوره دبیرستان

دیدارش دنیایی از جبروزور،زود باش پسر،چرا درس نمیخونی،توآدم بشو نیستی،از پسر فلانی یادبگیر،...را برام تداعی میکردومثل یک فیلم اکشن ودلهره آور از جلو چشمام رد میشد.همیشه ازش فرار میکردم و....

بعد از سالها وقتی دیدمش،با دیدن پسر دست وپا چلفتی اش ،اشک توچشمای پیرش جمع شدو اصلا به روی مبارک نیاورد.خیلی چیزا توذهنم گذشت....

بعد از آن هر وقت اسمشو میشنوم بازم یه فیلم نو،پر از اضطراب ، ویه دنیا اگر وعلامت ؟تومغزم وول میخوره واذیتم میکنه....

همش فکر میکنم فیلم اولیه جبر روزگاره !!! اگه دومی هم جبر روزگار باشه چی؟؟؟؟اونوقت چه کار کنم؟؟!

لعنت بر این روزگار با اون جبرش!!!! چقدر با جبر دوره دبیرستان فرق میکنه!

با اون جبر معادلات چندمجهولی ونامساوات حل میکردیم.ولی تواین یکی معادله ساده لا ینحل مونده،چه برسه به نامساوات وغیره...

یادایامی که در گلشن فغانی داشتیم

درمیان لاله وگل آشیانی داشتیم

دردبی عشقی زجانم برده طاقت ورنه من

داشتم آرام تا آرام جانی داشتیم

/ 2 نظر / 12 بازدید
دریاباری

از زرد بیرون آمدم. ... ممنون. سرخ رو، باشید ارادتنمد. ... دریاباری